Regulamin serwisu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Serwis internetowy dostępny pod adresem https://stone-floor.pl/ udostępniony jest przez Usługodawcę na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Serwisu.

Dane kontaktowe Usługodawcy:

 • telefon: +48 (…),

 • adres e-mail: kontakt@mail.pl.

§1. Definicje

 1. Serwis internetowy (Serwis) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://stone-floor.pl/.

 1. Usługodawca – Reznik & Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi pod adresem Al. Tadeusza Kościuszki 3, 90-418 Łódź, NIP: 7252286778, REGON: 382727996, wpisana

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000773549, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 5.000 zł.

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną korzystająca z Serwisu lub Usług świadczonych przez Usługodawcę.

 1. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu lub zgodnie z ofertą zamieszczoną na stronach Serwisu.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach

określonych w Regulaminie.

2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

 1. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Serwisu. Usługodawca może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.

 1. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z

przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.

 1. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem

Serwisu.

§3. Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegają w szczególności na:

  1. umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Serwisu, w tym do oferty, aktualności oraz innych informacji zamieszczonych na stronach Serwisu oraz do wyświetlania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika,

  1. umożliwieniu Użytkownikowi wypełnienia formularza kontaktu, w szczególności w celu otrzymania oferty.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:

  1. urządzenie z dostępem do sieci Internet,

  1. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

  1. dostęp do poczty elektronicznej.

 1. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

 1. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej Usługi oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

 1. Realizacja usługi dostępu do Serwisu rozpoczyna się z chwilą wyświetlenia na urządzeniu końcowym Użytkownika treści zawartych na stronach Serwisu i ulega zakończeniu z chwilą opuszczenia przez Użytkownika Serwisu.

§4. Tryb składania zamówienia

 1. Użytkownik może złożyć zamówienie na produkty lub usługi znajdujące się w ofercie Usługodawcy poprzez formularz zamówienia dostępny w Serwisie lub droga elektroniczną na adres kontakt@mail.pl.

 1. Po otrzymaniu wiadomości Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem w celu ustalenia szczegółów realizacji projektu.

 1. Na podstawie informacji otrzymanych od Użytkownika, Usługodawca sporządza indywidualną ofertę i przesyła ją na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

 1. Oferta Usługodawcy zachowuje ważność przez 14 dni, chyba że inny okres ważności oferty wynika z jej treści.

 1. W przypadku akceptacji oferty Usługodawcy pomiędzy stronami zostaje zawarta odrębna umowa regulująca kwestie realizacji projektu, w tym całkowitą odpłatność i warunki płatności, termin realizacji, obowiązki stron oraz warunki gwarancji.

§5. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań

  1. Serwisie.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników w Serwisie

  1. nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Usługodawcę.

 1. Usługodawca nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne w Serwisie.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia – gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.

 1. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu ponosi Użytkownik. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak

  1. pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu.

 1. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Usługodawcy, Usługodawca odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika, chyba że szerszy zakres odpowiedzialności Usługodawcy wynika z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

§6. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres kontakt@mail.pl.

 1. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

 2. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji lub od uzupełnienia przez Użytkownika danych na wezwanie Usługodawcy.

§7. Własność intelektualna

1. Wszelkie treści zamieszczone na stronach Serwisu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Użytkowników lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcę na stronach Serwisu.

 1. Korzystanie z Serwisu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu

do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.

 1. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:

  1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Serwisu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,

  1. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na stronach Serwisu treści,

  1. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

§8. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi w Serwisie na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Usługę w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.

 1. Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Serwisu lub wybranych funkcjonalności Serwisu w szczególności, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcę związanych z działaniem Serwisu.

 1. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 1. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2022 r.